Obchodní podmínky

Každý ohňostroj je unikátní služba.Cena uvedená u jednotlivých položek je orientační a zásadně ji ovlivňuje rozsah objednaných služeb. Skutečná a závazná cena bude dojednána po odsouhlasení termínu akce a po ujasnění zadání i všech technických podmínek.

 

návrH smlouvy

---------------------------------------------------------------

 

 SMLOUVA O PROVEDENÍ OHŇOSTROJE

 Smluvní strany: 

DODAVATEL: BONDY comp., s.r.o., organizační složka

                                          IČO: 243 03 593 – nejsme plátci DPH

                                          zastoupená: p. Bohumilem Dufkem 

OBJEDNETEL: Město, obec, firma

                                          adresa

 

                                           IČO:

zastoupená:  starosta, statutární zástupce

 

             

uzavírají tuto smlouvu:

 

PŘEDMĚT SMLOUVY

 

Předmětem smlouvy jsou autorská práva (hudební a technický scénář), technická příprava a realizace ohňostroje na hudební doprovod (popř. ohňostrojné práce) s elektrickým roznětem dle platných norem ČBÚ.

 

PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

 

Dodavatel se zavazuje zajistit pro objednatele sjednaný předmět této smlouvy při příležitosti slavnostního ohňostroje pro obec, firmu ………………..

 

termín konání:

 

čas:…………………. hod.   ( bude upřesněno dle časového scénáře akce )

 

lokace:                                  lokace města, obce

 

ozvučení: ……………………………….

 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za plnění předmětu smlouvy uhradí objednatel dodavateli dohodnutou cenu v celkové částce ……………………. ,- Kč ( slovy ……………………………)

Objednatel zaplatí dodavateli za předmět plnění zálohovou částku ve výši 70 % dohodnutéceny na základě zálohové faktury. Doplatek ceny zaplatí na základě celkové faktury zaslané po předmětu plnění s vyúčtováním zaplacené zálohy.

 

SANKCE

  1. Neuhradí-li objednatel zálohu v dohodnutém termínu dle článku III. odst. 3 této smlouvy, je dodavatel oprávněn od plnění předmětu smlouvy odstoupit, přičemž právo na úhradu škody objednavatelem není dotčeno.
  2. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením doplatku sjednané ceny, je povinen zaplatit dodavateli kromě sjednané ceny smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
  3. Nebude-li předmět smlouvy proveden z důvodů na straně dodavatele, zaplatí tento objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to do 14 dnů od neprovedeného plnění a zároveň objednavateli vrátí uhrazenou zálohu.
  4. Nebude-li předmět smlouvy proveden z důvodů na straně objednatele, zaplatí tento dodavateli plnou cenu sjednanou v čl. III. odst. 1. této smlouvy.
  5. Nebude-li předmět smlouvy proveden zásahem třetí moci ( bouřka, živelná pohroma, rychlost větru apod. ) dohodnou se smluvní strany na náhradním termínu plnění předmětu smlouvy. 

 

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

DODAVATEL:

1. Ustanovuje do funkce vedoucího odpalovače p. Bohumila Dufka (vedoucí odpalovač předloží svůj platný průkaz odpalovače na vyzvání objednavatele ).
2. Provede ohňostroj v souladu s platnými zákonnými normami ČBU.
3. Odpovídá za škody způsobené přípravou a realizací ohňostroje ve vymezeném bezpečnostním pásmu.
4. Je pojištěn proti škodám způsobeným realizací ohňostrojů pojistnou smlouvou č. 82000712-10 u České pojišťovny.     

OBJEDNATEL:

1.  Ustanovuje do funkce hlavního pořadatele akce paní/pana ……………………………
2.  Zajistí ve smyslu platných norem tuto součinnost:
     a) splní ohlašovací povinnost ohňostroje městskému úřadu, hasičskému sboru, Policii ČR, Městské Policii
     b) zajistí přístup a nerušenou práci dodavatele na lokacích ohňostroje v dohodnutém čase do samotné realizace ohňostroje i při dohledávce po předmětu plnění 
     
c) zajistí dohodnutý počet osob pořadatelského sboru pro ostrahu bezpečnostního pásma a umožní dodavateli toto pásmo vymezit a ohradit
     d) zajistí potřebný počet odpadkových nádob na likvidaci hrubých zbytků po ohňostroji a zajistí drobný úklid lokace po ohňostroji.
     e) umožní přístup hasičskému sboru a kontrolu dotčených prostorů
     f) zajistí dle požadavků dodavatele přípojný bod elektro 230V/32A 

 3.  Odpovídá za škody způsobené při přípravě a realizaci ohňostroje mimo jeho bezpečnostní pásmo nesplněním povinnosti dle čl. 2.2. této smlouvy

 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Na předmět plnění se vztahují ustanovení autorského práva v plném znění.
  • Tuto smlouvu je možné doplňovat a měnit jen se souhlasem obou smluvních stran a to formou číslovaných písemných dodatků. K předložení návrhu je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran.
  • Smlouva obsahuje tři strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

 

 

V …...................................................…………………    dne ……………………..

 

 

 

Podpisy smluvních stran:

 

 

............................................................                            ...........................................................

za objednatele                                                                 za dodavatele